Alfonso X (1221-1284)
Pope Benedict XVI German(1927-)
Pope John XXIII Italian(1881-1963)
Louis XI French(-)
Louis XIV French(-)
Malcolm X American(-)
Malcom X American(1925-1965)
Francis Xavier Portuguese(1506-1552)
Deng Xiaoping Chinese(1904-1997)
Gao Xingjian Chinese(1940-)
Lu Xun Chinese(1881-1936)
Louis XVIII French(1755-1824)